לוגו אוניברסיטת חיפה
lotem perry hazan

Professor Lotem Perry-Hazan

Department of Leadership and Policy in Education

Faculty of Education

University of Haifa

לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך

Publications: 

Books

Katzir, S. & Perry-Hazan, L. (2018). The National Haredi Education: From Foundation to Establishment (Jerusalem: The Israeli Institute of Democracy) [Hebrew]. 

קציר, ש' ופרי-חזן, ל' (2018). החינוך הממלכתי החרדי: מהקמה להתבססות (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה).

Perry-Hazan, L. (2013). The Ultra-Orthodox Education in Israel: Law, Culture, and Politics (Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem & Nevo) [Hebrew]

פרי-חזן, ל' (2013). החינוך החרדי בישראל: בין משפט, תרבות ופוליטיקה (ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים ונבו).

Articles

Note: # denotes articles published with my graduate students 

Berkovitz. I. & Perry-Hazan, L. (in press). "Publicwashing in Education: Definition, Motives, and Manifestations," Educational Researcher

Gazit, M.# & Perry-Hazan, L. (in press).  "The road (not) taken: Principals’ perceptions of at-risk pupils’ participation in collective decision-making," British Educational Research Journal

German Ben-Hayun, S.# & Perry-Hazan, L. (2023). "Elementary School Children in the Online World: Naming and Mobilization of Rights," 37(2) Children & Society, 359-387.

German Ben-Hayun, S.# & Perry-Hazan, L. (in press). "In the Same Boat: Parents’ and Teachers’ Role in Protecting Elementary School Students’ Online Rights," Children and Youth Services Review.

Perry-Hazan, L. & Somech, A. (in press). "Conceptualizing Student Participation in School Decision Making: An Integrative Model," Educational Review (joint first authors).

Katzir, S.# & Perry-Hazan, L. (2023). "Discourse, Legitimacy, and Bottom-to-Bottom Change: Haredi Activism to Promote Secular Education in New-York Hasidic schools," 38(1) Journal of Education Policy 141-165. 

רובין, א', נוביס-דויטש, נ' ופרי-חזן, ל' (2022). "בסך הכול אתם גם רוצים שהם יסיימו": נשירה של סטודנטים חרדים מהאקדמיה", עיונים בחינוך, 21, 244-216.

גזית, מ'# ופרי-חזן, ל' (2022). "השתתפות נוער בתהליכי קבלת החלטות ברשות מקומית במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון", עיונים במנהל וארגון החינוך, 37, 255-229.

Perry-Hazan, L. (2021). "Students’ Perceptions of their Rights in School: A Systematic Review of the International Literature," 91(6) Review of Educational Research 919-957 (ranked 1st in education). 

Perry-Hazan, L. & Noihof, L.# (2021). "Senior Teachers’ Learning about Student Rights," 72(5) Journal of Teacher Education 564-578  (joint first authors).

Barak Corren, N., & Perry-Hazan, L. (2021). "Bidirectional Legal Socialization and the Boundaries of Law: The Case of Enclave Communities’ Compliance with COVID-19 Regulations," 77(2) Journal of Social Issues 631-662 (joint first authors).

Birnhack, M., & Perry-Hazan, L. (2021). "Differential Rights Consciousness: Teachers’ Perceptions of Privacy in the Surveillance School," Teaching and Teacher Education (joint first authors). 

Perry-Hazan, L., Finefter-Rosenbluh, I.,  & Muzikovskaya, E.# (2021). "Secular Teachers in American, Australian, and Israeli Jewish Religious Schools: Freedom of Religion, Passing, and Everyday Forms of Resistance," 47(4) Oxford Review of Education, 495-512.

German-Ben Hayun, S.# & Perry-Hazan, L. (2021). "Why Should it be My Concern? How Teachers in Low-and High-SES Primary Schools Mobilise their Pupils’ Online Rights ," 69(3) British Journal of Educational Studies 327-346.

Perry-Hazan, L. (2021). "Conceptualising Conflicts between Students’ Participation Rights and Other Rights and Interests," 40(2) Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 184-198

Gazit, M.# & Perry-Hazan, L. (2020). "Disadvantaged Youth’s Participation in Collective Decision Making," Children and Youth Services Review (joint first authors). 

Perry-Hazan, L. & Tal-Weibel, E.# (2020). "On Legal Literacy and Mobilization of Students’ Rights from a Disempowered Professional Status: The Case of Israeli Teachers," Teaching and Teacher Education (joint first authors).

Birnhack, M. & Perry-Hazan, L. (2020). "School Surveillance in Context: High School Students’ Perspectives on CCTV, Privacy, and Security," 52(7) Youth & Society 1312-1330 (joint first authors).

Perry-Hazan, L. & Birnhack, M. (2019). "Caught on Camera: Teachers’ Surveillance in Schools," 78 Teaching and Teacher Education 193-204 (joint first authors). 

Katzir, S.# & Perry-Hazan, L. (2019). "Legitimizing Public Schooling and Innovative Education Policies in Strict Religious Communities: The Story of the New Haredi Public Education Stream in Israel," 34(2) Journal of Education Policy 215-241,(joint first authors).

Perry-Hazan, L. (2019). "Religious Affiliation, Ethnicity, and Power in Admission Policies to Jewish Religious Schools," 60(1) Critical Studies in Education 73-92. 

 פרי-חזן, ל' (2019). "תהליכי ההסדרה של החינוך החרדי בישראל: פוליטיקה, משפט ומה שביניהם", עיונים במנהל וארגון החינוך, 36, 353-313.

Perry-Hazan, L. & Lambrozo, N.# (2018). "Young Children’s Perceptions of Due Process in Schools’ Disciplinary Procedures," 44(5) British Educational Research Journal 827-846.

פרי-חזן, ל' (2018). "הסדרת לימודי הליבה בחינוך החרדי בפרספקטיבה השוואתית", משפט, חברה ותרבות, א, 525-493.

Birnhack, M., & Perry-Hazan, L., & German, S.# (2018). "CCTV surveillance in Israeli primary schools: Normalization, resistance, and children’s privacy consciousness," 44(2) Oxford Review of Education 204-220 (joint first authors).  

Perry-Hazan, L., &  Perelshtain, O.# (2018). "Mobilizing Ethnic Equality in Admissions to Schools: Litigation, Politics, and Educational Change," 19 Journal of Educational Change 51-75.

Perry-Hazan, L., & Birnhack, M. (2018). "The Hidden Human Rights Curriculum of Surveillance Cameras in Schools: Due Process, Privacy, and Trust," 48(1) Cambridge Journal of Education 47-64 (joint first authors). 

Finefter-Rosenbluh, I. & Perry-Hazan, L. (2018). "Teacher Diversity and the Right to Adaptable Education in the Religiously-Oriented School: What Can We Learn from Students’ Perceptions?" 50(5) Youth & Society 615–635 (joint first authors).

אלמוג, ש' ופרי-חזן, ל' (2017). "'אין חכמה לאישה אלא בפלך'? על זכותן של בנות ונשים חרדיות לחינוך לזכויות", בתוך ספר שטרסברג כהן (א' ברק,  י' זמיר, א' כהן, מ' סבוראי וא' עפארי עורכים, שריגים: נבו), עמ' 147-123 (תרומת המחברות שווה).

Nir, T.# & Perry-Hazan, L. (2016). "The Framed Right to Participate in Municipal Youth Councils and Its Educational Impact," 69 Children and Youth Services Review 174-183 (joint first authors). 

Perry-Hazan, L., & Birnhack, M. (2016). "Privacy, CCTV, and School Surveillance in the Shadow of the Law," 50(2) Law & Society Review 415-449 (joint first authors).

Perry-Hazan, L., Almog, S., & Ali, N. (2013). "Applying International Human Rights Standards to National Curricula: Insights from Literature Education at Jewish and Arab Israeli High-Schools," VI(1) Northwestern Interdisciplinary Law Review 1-20 (joint first authors).

פרי-חזן, ל' (2013). "הזכות לחינוך: קווים לדמותה בעידן של מהפכה חוקתית", משפט ועסקים טז, 233-151 (כרך מיוחד לכבוד 20 שנים למהפכה החוקתית).

Almog, S. & Perry Hazan, L. (2013). “Contesting Religious Authoriality: The Immanuel ‘Beis-Yaakov’ School Segregation Case,” 26(1) The International Journal for the Semiotics of Law 211-226 (joint first authors). 

Almog, S. & Perry Hazan, L. (2012). "Conceptualizing the Right of Children to Adaptable Education," 20 The International Journal of Children's Rights 486-500 (joint first authors).

אלמוג, ש' ופרי-חזן, ל' (2012). "דת, מגדר ומשפט בפרשת עמנואל: מילים, קולות ופרשנויות", עיונים בשפה וחברה 5(2-1), 221-205 (תרומת המחברות שווה).

Almog, S. & Perry Hazan, L. (2011)."The Ability to Claim and the Opportunity to Imagine: Rights Consciousness and the Education of Ultra-Orthodox Girls," 40(2) Journal of Law and Education 273-303 (joint first authors).

Policy Papers

רובין, א', נוביס-דויטש, נ' ופרי-חזן, ל' (2020). חרדים באקדמיה: בין נשירה לתקווה

"Getting Off the Fence: On the New Regulation of Surveillance Cameras in Schools," The Lawyer (The Israeli Bar Association, 2015), with Michael Birnhack [Hebrew].

"יורדים מהגדר: על חוזר המנכ"ל החדש המסדיר את מצלמות המעקב בבתי הספר", עורך הדין (לשכת עורכי הדין, 2015), עם מיכאל בירנהק.

"Values Education in the Israeli Education System and the Place of Education for Values: Adopting Legal Narratives," in Moral Education in a Changing World (O. Brandeis & R. Issachar eds., Initiative for Applied Educational Research, Israeli Academy for Science and Humanities, 2013), pp. 109-114 [Hebrew].

"ערכי מערכת החינוך בישראל ומקום החינוך הערכי בה: אימוץ נרטיבים מתחום המשפט (בחלון חדש, קובץ PDF)", בתוך: חינוך לערכים בעולם משתנה (עפרה ברנדס ורעות יששכר עורכות, היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 2013), עמ' 114-109.

"Parents Fees: Normative Framework and Policy Recommendations" (written for the Public Committee for Regulating Parents Fees in Israeli Recognized Unofficial Schools, Ministry of Education, 2012) [Hebrew].

"תשלומי הורים במערכת החינוך בישראל: מסגרת נורמטיבית והמלצות לשינוי מדיניות" (נייר עמדה שהוגש לוועדה הציבורית להסדרת סוגיית תשלומי ההורים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, משרד החינוך, 2012).

"The Lack of a Core-Curriculum for High-Schools: Analyzing the Policy and its Implications on the Right to Education" (written for the Public Committee for the Examination of the Structure of the Matriculations Exams, Ministry of Education, 2012) [Hebrew].

"החסר בתכנית לימודי יסוד לחטיבות העליונות: ניתוח המדיניות והשלכותיה על מימוש הזכות לחינוך" (נייר עמדה שהוגש לוועדה הציבורית לבדיקת מבנה בחינות הבגרות, משרד החינוך, 2012).

"'Books as Landscapes': The Realization of the Right to Adaptable Education through High-School Literature Curricula in Israeli-Jewish and Israeli-Arab Public Schools" (The Jewish-Arab Center at University of Haifa, 2010), coauthored with Shulamit Almog and Nohad A'li [Hebrew].