Publications

Books

Articles

Note: # denotes articles published with my graduate students 

אלמוג, ש' ופרי-חזן, ל' (2017). "'אין חכמה לאישה אלא בפלך'? על זכותן של בנות ונשים חרדיות לחינוך לזכויות", בתוך ספר שטרסברג כהן (א' ברק,  י' זמיר, א' כהן, מ' סבוראי וא' עפארי עורכים, שריגים: נבו), עמ' 147-123 (תרומת המחברות שווה).

Policy Papers

הראל א' ופרי-חזן ל' (2023). החופש האקדמי והאיומים עליו בעקבות ההפיכה המשטרית (פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה). 

רובין, א', נוביס-דויטש, נ' ופרי-חזן, ל' (2020). חרדים באקדמיה: בין נשירה לתקווה (קרן רוטשילד-קיסריה). 

פרי-חזן, ל' (2013). "ערכי מערכת החינוך בישראל ומקום החינוך הערכי בה: אימוץ נרטיבים מתחום המשפט (בחלון חדש, קובץ PDF)", בתוך: חינוך לערכים בעולם משתנה (עפרה ברנדס ורעות יששכר עורכות, היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים), עמ' 114-109.

פרי-חזן, ל' (2012). "תשלומי הורים במערכת החינוך בישראל: מסגרת נורמטיבית והמלצות לשינוי מדיניות" (נייר עמדה שהוגש לוועדה הציבורית להסדרת סוגיית תשלומי ההורים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, משרד החינוך).

רי-חזן, ל' (2012). "החסר בתכנית לימודי יסוד לחטיבות העליונות: ניתוח המדיניות והשלכותיה על מימוש הזכות לחינוך" (נייר עמדה שהוגש לוועדה הציבורית לבדיקת מבנה בחינות הבגרות, משרד החינוך).